Nieuws | Alle nieuwsberichten | k-lmo.nl https://www.k-lmo.nl/rss.xml Alle nieuwsberichten van LMO. nl Wed, 17 Oct 2018 17:56:40 GMT 2018-10-17T17:56:40Z nl Onderzoek naar effect van beeld bij 112-meldingen https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/oktober/onderzoek-naar-effect-van-beeld-bij-112-meldingen.html Wat is de invloed van het gebruik van beelden bij 112-meldingen? Een onderzoek naar het effect van beeld in de Meldkamers Noord-Nederland en Noord-Holland moet hier meer inzicht in geven. Op 10, 17 en 18 oktober doen centralisten mee aan dit onderzoek. nieuwsdocument Tue, 09 Oct 2018 12:16:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/oktober/onderzoek-naar-effect-van-beeld-bij-112-meldingen.html 2018-10-09T12:16:00Z De manier waarop we communiceren verandert. Het gebruik van beeld wordt steeds dominanter. Dit heeft invloed op de manier van het melden van 112 incidenten aan Politie, Brandweer, Ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee. Bij de communicatie met de meldkamer wordt nu nog weinig gebruik gemaakt van beeld. De verwachting is dat het toepassen van beeld bij de intake van 112 meldingen het proces versnelt en de volledigheid en juistheid van de vergaarde informatie vergroot. Maar mogelijk kost het interpreteren van het beeld ook tijd en leidt het af van en wat wordt gezegd. Om hier meer over te weten, is aan TNO gevraagd onderzoek te doen naar het effect van beeld bij 112 meldingen.

Het Nieuwe Melden
Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag: Wanneer heeft welk soort beeld impact bij het doen van een 112 melding en welke impact is dat?’ Dit onderzoek maakt deel uit van het Programma Het Nieuwe Melden, waarin het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de hulpverleningsdiensten en TNO samen onderzoeken hoe de overheid zich slimmer kan organiseren en beter gebruik kan maken van de kansen die nieuwe communicatievormen bieden voor het melden van veiligheidsincidenten.

Twee experimenten
Er doen centralisten van verschillende disciplines mee aan twee experimenten. Het eerste (quasi) experiment richt zich op het effect op het proces en met name op de snelheid, juistheid en volledigheid van de verwerkte informatie. Elke centralist handelt tijdens het experiment acht cases af waar tijdens de intake beeldmateriaal aan wordt toegevoegd. Op die manier kunnen de prestaties van de centralisten die eerder de cases hebben afgehandeld zonder beeldmateriaal worden vergeleken met de prestaties van de centralisten die wel beeldmateriaal kregen aangeboden. De centralisten worden vooraf getraind in het gebruik van het protocolsysteem. Onderzoekers van TNO vervullen de rol van waarnemer. Acteurs leggen de cases voor aan de centralisten. De waarnemer biedt op vooraf bepaalde momenten het bijbehorende beeld aan. Voor en na het experiment worden een aantal vragen gesteld over de verwachtingen van het effect van beeld op het meldproces en onder welke omstandigheden welk soort beeld als het meest effectief wordt verwacht.

Het tweede experiment is vooral verkennend van aard en richt zich specifiek op de mogelijke impact van beeld op de centralist. Tijdens dit experiment voeren een aantal centralisten een taak uit waarin meldingen beluisterd worden. Deze taak lijkt op de huidige meldkamertaak, maar is niet helemaal hetzelfde. Tijdens sommige meldingen worden beelden getoond en wordt gemeten wat de impact hiervan op de centralist is. Onderzoekers van TNO begeleiden dit experiment en houden ter afsluiting van het experiment een kort interview over de ervaringen van de betrokken centralist.

Resultaten
Resultaten van de experimenten leiden tot 1) eerste conclusies en inzichten over de mogelijke effecten van beeld op de intake en aanbevelingen over de omgang met beeld op de meldkamer en 2) een experimenteeragenda voor vervolgexperimenten. Deze resultaten worden aangeboden aan de LMS en het Ministerie van JenV; zij pakken zo mogelijk gezamenlijk verdere besluitvorming op.

]]>
Taskforce inventariseert gevolgen uitstel C2000 voor meldkamers https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/september/taskforce-inventariseert-gevolgen-uitstel-c2000-voor-meldkamers.html De minister van Justitie en Veiligheid heeft vandaag besloten de landelijke migratie naar het nieuwe spraaknetwerk van C2000 te verschuiven naar 2019. Dit besluit heeft direct gevolgen voor de geplande aansluitingen op de landelijke IV- en ICT meldkamervoorzieningen van de meldkamerlocaties Den Bosch, Haarlem en Maastricht. Een Taskforce van de Landelijke Meldkamer Samenwerking gaat de consequenties benoemen en adviseren over de benodigde vervolgstappen. nieuwsdocument Mon, 17 Sep 2018 14:14:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/september/taskforce-inventariseert-gevolgen-uitstel-c2000-voor-meldkamers.html 2018-09-17T14:14:00Z Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt sinds 2015 aan de vernieuwing van het systeem. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de hulpverleningsdiensten. Het nieuwe C2000-netwerk is de afgelopen maanden al grotendeels opgebouwd terwijl het huidige netwerk nog in bedrijf is en blijft. In de zomer van 2018 is het nieuwe alarmeringsnetwerk (P2000) in gebruik genomen. Het spraaknetwerk (T2000 voor portofoons en mobilofoons) zou volgens de huidige planning in het najaar vervangen worden. In de afgelopen periode is bij het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC2000) in toenemende mate zorg ontstaan over de haalbaarheid van deze planning.

Veiligheid en continuïteit voorop
Het resultaat van een aantal integratie- en bedrijfstesten was onvoldoende, waardoor de kans op het tijdig opleveren van het systeem sterk afnam. De minister van VenJ heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat een migratie van het spraaknetwerk in dit najaar daarom onverantwoord is en besloten voor dit traject meer tijd te nemen. De geplande migratie in het najaar van 2018 wordt vervangen door een pilotmigratie in een beperkt gebied. Hierbij worden alle migratiehandelingen en de rollback naar het huidige netwerk uitgevoerd. Jan van Loosbroek, hoofd LMS: De veiligheid van de hulpverleners en de continuïteit van de communicatie staan tijdens de vernieuwing voorop. Om dat te waarborgen, delen we het standpunt van de minister om tijd te nemen om het nieuwe netwerk te vervolmaken en testen’.

Gevolgen voor meldkamers
Een nieuwe migratiedatum wordt nog voor het eind van dit jaar vastgesteld in nauwe afstemming met het veld van de gebruikers en beheerders. Het uitstellen van de migratie heeft voor de meldkamerlocaties in Den Bosch en Haarlem directe gevolgen en mogelijk impact op de planning van meldkamer Maastricht. Jan van Loosbroek: ‘De samenvoegingen in de regio’s Brabant-Oost en Noord-Holland en de aansluiting op de landelijke IV-en ICT-voorzieningen voor meldkamer Limburg staan als eerstvolgende mijlpalen op onze kalender. Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk weten wat dit uitstel voor ons allen betekent. Het gaat niet alleen om technische gevolgen, maar denk ook aan consequenties voor huisvesting, verbouwingen, personeel, opleidingen en financiën. We starten daarom deze week met een Taskforce om de impact voor die locaties in kaart te brengen’.

Vervolgstappen
De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de locaties, de LMS en het MDC. De taskforce gaat de komende weken in een aantal sessies informatie verzamelen en bespreken. Vervolgens werkt zij in de laatste week van oktober een aantal scenario’s uit. Het conceptrapport met de gevolgen, scenario’s en een advies over de vervolgstappen moet begin november klaar zijn, gevolgd door een review. De Taskforce biedt medio november het definitieve rapport ter besluitvorming aan de directie LMS aan.

Samenvoegingen andere meldkamers
De samenvoegingen gaan in het hele land gestaag verder. Vijf van de boogde tien locaties zijn al samengevoegd; Limburg, Noord-Nederland, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. De overige drie (Zeeland-West-Brabant, Oost-Nederland en Midden-Nederland) bevinden zich in de voorbereidingsfase. De gevolgen van het uitstel op de gehele planning worden ook nog nader uitgewerkt.

Meer informatie
Kolommen en meldkamers worden in de komende periode nader geïnformeerd via nieuwsupdates van het programma IVC en door de vaste contactpersonen in verband met de vernieuwing van C2000: de gebruikerscoordinatoren van ambulancediensten, brandweer, het Ministerie van Defensie en politie of het team implementatie meldkamers.

Voor meer informatie over het programma IVC: Remco Groet, via r.j.groet@minvenj.nl.
Voor meer informatie over uw eigen meldkamerregio: kwartiermaker LMS en/of Jan van Loosbroek, hoofd LMS, jan.van.loosbroek@politie.nl.

 

]]>
Tweede marktconsultatie meldkamersysteem van start https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/juni/tweede-marktconsultatie-meldkamersysteem-van-start.html Een landelijk, toekomstbestendig, flexibel en multidisciplinair systeem maakt de totale meldkamer organisatie flexibeler en vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie. Om een landelijk meldkamersysteem te realiseren is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden en oplossingen die de markt hierin biedt. nieuwsdocument Thu, 21 Jun 2018 18:32:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/juni/tweede-marktconsultatie-meldkamersysteem-van-start.html 2018-06-21T18:32:00Z Dit onderzoek vindt plaats door middel van twee marktconsultaties. Het programma LMO heeft de eerste oriënterende marktconsultatie in de tweede helft van 2017 laten uitvoeren. Resultaat hiervan was een beeld van welke mogelijkheden er in de markt aanwezig zijn om de gewenste functionaliteiten op hoofdlijnen te realiseren. Het CIO Beraad heeft in december 2017 op basis van de eerste marktconsultatie de scope voor een nadere verdieping bepaald. Om binnen deze scope de gewenste functionaliteiten verder uit te diepen en de gewenste architectuurprincipes te benoemen, is een aantal bijeenkomsten met de disciplines georganiseerd. Daarnaast zijn de onderwerpen bepaald die van belang zijn voor de verkrijging, implementatie en exploitatie van het meldkamersysteem.

Op 7 juni jl. is de tweede marktconsultatie gepubliceerd. Eduard Sminia, projectleider oriëntatiefase NMS, licht de noodzaak voor deze tweede ronde toe: Door de tweede marktconsultatie willen we voor een lager functioneel detailniveau en voor de gewenste architectuurmogelijkheden een beeld krijgen wat er in de nationale en internationale markt al mogelijk is en wat ook niet, om een modern en toekomstbestendig meldkamersysteem te kunnen leveren’.

Onderwerpen

De marktpartijen zijn gevraagd antwoord te geven op concrete vragen over de volgende onderwerpen:

 • Besturing van het project;
 • Beschikbaarheid van de gewenste functionaliteiten;
 • Architectuur en functionaliteiten van het meldkamersysteem;
 • Realisatie en integratie van het meldkamersysteem;
 • Implementatie en migratie van het meldkamersysteem;
 • Kwaliteit en het testen van het meldkamersysteem;
 • Beheer en onderhoud van het meldkamersysteem;
 • Toekomstbestendigheid van het meldkamersysteem;
 • Kosten van het meldkamersysteem.

Standaardisatie en flexibiliteit

De gewenste architectuurprincipes en functionaliteiten zijn, in aanloop naar de eerste ronde, in  samenspraak en afstemming met de disciplines opgesteld. Eduard: ‘De verdieping moet een beter beeld opleveren van de architectonische, technische en functionele mogelijkheden die de in de markt beschikbare Meldkamersystemen bieden en de daarbij behorende kosten. Uiteindelijk willen we een landelijk georiënteerd meldkamersysteem hebben. De vraag daarbij is in welke mate standaardisatie van de huidige processen benodigd is en welke mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid de meldkamersystemen in de markt bieden’.

Deze verdieping richt zich daarom op de essentie van een (standaard) meldkamersysteem, te weten de verwerking van triggers (via telefonie en andere meldkanalen), aanname, intake, uitgifte, ondersteuning en opschaling. Daarbij moet het nieuwe meldkamersysteem koppelingen kunnen maken met andere subsystemen, zoals informatiebronnen, bibliotheken, databases, applicaties etc.

Planning

De uitkomsten van deze verdiepende marktconsultatie worden naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar in een eindrapportage aan het CIO Beraad voorgelegd. Na besluitvorming door de bestuurlijke regiegroep start de volgende fase voor de verkrijging en implementatie van een (ver)nieuw(d) meldkamersysteem en wordt er een projectplan opgesteld.

]]>
Aanbesteding 24-7 meldkamerstoelen van start https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/juni/aanbesteding-meldkamerstoelen-van-start.html Er komen speciale stoelen voor meldkamercentralisten. De wensen van de centralisten hiervoor zijn geinventariseerd. Ze zijn een belangrijk onderdeel van het pakket van eisen voor de aankomende aanbesteding van de 24/7 meldkamerstoelen. nieuwsdocument Wed, 13 Jun 2018 10:23:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/juni/aanbesteding-meldkamerstoelen-van-start.html 2018-06-13T10:23:00Z Met het samenvoegen van de meldkamers komt ook het beheer van de meldkamers steeds meer bij de politie te liggen. Onder dit beheer vallen ook de faciliteiten zoals de 24/7 meldkamerstoelen. Deze worden vanuit politiecontracten aangeschaft. De huidige contracten voorzien echter (nog) niet in een specifieke stoel voor de meldkamers. Omdat dat wel een belangrijke wens is van centralisten, is in overleg met de politie en de regionaal kwartiermakers van de samenvoegingsregio’s besloten hiervoor op korte termijn een apart aanbestedingstraject te starten.

Optimaal faciliteren
Alfred van der Meer, een van de betrokken kwartiermakers vertelt: ‘De 24/7 meldkamerstoel is een belangrijk onderdeel van de uitrusting van een centralist. Anders dan bij een gewone bureaustoel moet een meldkamerstoel bijvoorbeeld zeer robuust, comfortabel en goed reinigbaar zijn. De stoel moet ook goed kunnen reconditioneren, zodat de centralist niet het idee heeft in de stoel van een ander te zitten, goede luchtdoorlaatbaarheid en afvoer van vocht zijn van groot belang. Een 24/7 stoel wordt 4 tot 5 keer zo veel gebruikt als een standaard bureaustoel, 168 uur tegenover 40 uur per week‘. 

Nog nooit eerder is er door de politie voor de 24/7 meldkamerstoel een echt programma van eisen opgesteld. Omdat die eisen zo specifiek zijn en we de gebruikers, onze centralisten, optimaal willen faciliteren, zijn hun wensen opgehaald en vormen een belangrijk onderdeel van de eisen’. 

ambu stoel

Voorwaarden 24/7 stoelen
Met hulp van de regionaal kwartiermakers is alle beschikbare informatie bij de diverse locaties opgehaald, waar nodig geactualiseerd en vastgelegd in het document ‘Voorwaarden 24/7 stoelen t.b.v. LMO meldkamers’. Het concept is vervolgens aan alle meldkamers aangeboden en is met diverse gebruikers en preventiemedewerkers gedeeld. Dit heeft vervolgens nog tot een aantal aanvullingen geleid. Alfred:Inzet was dat met deze voorwaarden een voldoende uitgewerkt pakket van eisen ontstaat, op basis waarvan de politie kan aanbesteden voor alle samengevoegde meldkamers. Dat is gelukt en de voorbereidingen voor de aanbesteding zijn gestart. Aan politiezijde is niet alleen inkoopexpertise aangesloten, maar bijvoorbeeld ook team facility services en ergonomen’.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • Leveranciers dienen meerjaren tot tevredenheid meldkamers van stoelen te hebben voorzien (incl. onderhoud, service, etc.);
 • M.u.v. speciale, benodigde individuele ARBO technische stoelen wordt aanbevolen een keuze te maken voor  2 (hoofd)typen stoelen (bij voorkeur van 2 verschillende leveranciers);
 • Het overgrote deel van de meldkamers ziet de aanbesteding met grote nadruk als de inkoop van een dienst” op basis van  functionaliteit; dit betekent dat gedurende de duur van de overeenkomst de leverancier zorgt dat de stoelen altijd functioneren, er voldoende stoelen aanwezig zijn en dat ze automatisch worden gerepareerd indien dat noodzakelijk is. Het (schoonmaak)onderhoud en de te vervangen onderdelen zijn volledig inbegrepen in de dienstverlening.
]]>
Minister opent meldkamer Rotterdam https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/juni/minister-opent-meldkamer-rotterdam.html De meldkamer Rotterdam is op 6 juni officieel geopend door minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus. nieuwsdocument Wed, 06 Jun 2018 15:00:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/juni/minister-opent-meldkamer-rotterdam.html 2018-06-06T15:00:00Z De Rotterdamse meldkamer is de eerste van de tien locaties, die worden aangesloten op de IV-ICT-voorzieningen van de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie. Deze landelijke meldkamer zorgt ervoor dat straks alle meldkamerlocaties in het land heel snel informatie met elkaar kunnen uitwisselen, beter bereikbaar zijn op piekmomenten en elkaar kunnen bijstaan als een meldkamer onverhoopt uitvalt.

mk rr

Tien locaties
Minister Grapperhaus keek in zijn openingswoord terug op het verleden, toen de hulpdiensten elk vanuit hun eigen meldkamer opereerden. De nieuwe meldkamer met tien locaties zorgt voor betere en snellere coördinatie van de noodhulp van de burger.  

mk rr2

Lifeline
Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb en lid van de korpsleiding Liesbeth Huyzer stonden uitgebreid stil bij de vitale rol die de meldkamer heeft als lifeline voor iedereen die acute hulp nodig heeft. Liesbeth Huyzer: ‘Met deze meldkamer in Rotterdam zijn we een belangrijke stap dichter bij de meldkamer van de toekomst. Als alle nieuwe locaties af zijn, zijn we dus nog beter in staat om hulpvragen en crises het hoofd te bieden. Continuïteit. Betrouwbaarheid. Stabiliteit. Dat zijn de pijlers waarop onze meldkamers staan.”

mk rr4
 

]]>
Meldkamers Zaanstreek-Waterland en Kennemerland onder één dak https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/juni/meldkamers-zaanstreek-waterland-en-kennemerland-onder-een-dak.html De meldkamer van Zaanstreek-Waterland is (vandaag) verhuisd en “woont” voortaan onder één dak met de meldkamer van Kennemerland (brandweer, politie en ambulance). nieuwsdocument Tue, 05 Jun 2018 12:25:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/juni/meldkamers-zaanstreek-waterland-en-kennemerland-onder-een-dak.html 2018-06-05T12:25:00Z Begin 2019 komen ook de meldkamers van Noord-Holland Noord en de Koninklijke Marechaussee naar Haarlem. De ambulancezorg in Zaanstreek-Waterland wordt momenteel nog aangestuurd vanuit de meldkamer in Amsterdam. Bij de overgang in 2019 wordt deze taak ook overgedragen. De meldkamers gaan dan gezamenlijk verder als één meldkamer Noord-Holland. Tot de vorming van de meldkamer Noord-Holland blijven de meldkamers van Zaanstreek-Waterland en Kennemerland werken vanuit hun eigen organisaties. Wel wordt deze periode benut om de samenwerking verder te intensiveren.

Landelijke meldkamerorganisatie
Deze samenvoeging is een opmaat naar het integreren van alle Nederlandse meldkamers in een Landelijke Meldkamerorganisatie met  maximaal tien meldkamerlocaties in 2020. De landelijke meldkamer draagt eraan bij burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie nog beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen.

MK ZAWA

De heer Hamming heeft in zijn functie als voorzitter van het bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, “zijn” meldkamer symbolisch overdragen aan de heer Dales, portefeuillehouder meldkamer in het bestuur van Veiligheidsregio Kennemerland.

]]>
Nieuwe Meldkamer Oost-Brabant opgeleverd https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/mei/meldkamer-den-bosch-opgeleverd.html Donderdag 26 april is de nieuwe meldkamer in Den Bosch door de BAM opgeleverd aan het Project LMO van Oost-Brabant. Na ondertekening van de officiële documenten, werd deze mijlpaal gevierd met de overdracht van een symbolische MKOB sleutel. nieuwsdocument Thu, 03 May 2018 09:33:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/mei/meldkamer-den-bosch-opgeleverd.html 2018-05-03T09:33:00Z Eerder werd de oplevering uitgesteld vanwege het grote aantal (kleine) restpunten. Een groot deel hiervan is inmiddels opgelost. De overige punten maakt de BAM de komende drie weken in orde.

Het beheer van de nieuwe meldkamer is nu in handen van het project LMO. Zij gaan verder met de reeds geplande IV/ICT-activiteiten. Over enige tijd zal het beheer overgedragen worden aan Facility Services (Politie).

]]>
Centralisten denken mee over verbeteren meldingsclassificaties https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/mei/centralisten-denken-mee-over-verbeteren-meldingsclassificaties.html Tijdens de multidisciplinaire centralistendag op 5 april jl. kwamen centralisten van de brandweer, ambulancezorg, politie en de koninklijke marechaussee samen om bij te dragen aan de ontwikkeling van standaarden die hen ondersteunen in hun werk. Deze standaarden zijn cruciaal om zowel efficiënt en effectief de juiste hulp te bieden, als voor de multidisciplinaire samenwerking ten behoeve van een eenduidig incidentbeeld. nieuwsdocument Tue, 01 May 2018 09:18:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/mei/centralisten-denken-mee-over-verbeteren-meldingsclassificaties.html 2018-05-01T09:18:00Z Samen met het veld werkt de commissie Standaardisatie GMS aan standaarden die meldkamercentralisten ondersteunen in hun werk. Een van de thema’s hierin is het verbeteren van meldingsclassificaties, die de centralist bij de intake nodig heeft om een incident te typeren. Voor 2018 staat een nieuwe versie van de landelijke meldingsclassificaties (LMC 7.0) en het verwijderen van de regionale karakteristieken en waarden op de agenda. Nieuw in LMC 7.0 zijn de presentatieteksten waarmee de meldingsclassificaties, karakteristieken en waarden zo treffend mogelijk worden weergegeven op het scherm van GMS. Parallel zijn bijbehorende landelijke parsertermen ontwikkeld.

Gereedschap
Tijdens de tweede landelijke multidisciplinaire centralistendag stond de meldingsclassificaties centraal. Besproken zijn onder meer de landelijke criteria om logische standaarden te ontwikkelen, presentatieteksten die precies aansluiten bij de 388 meldingsclassificaties en tevens begrijpelijk zijn voor de centralist (brand woning, vernieling, inbraak woning, overlast, noodsituatie luchtvaart, geweld, reanimatie, poging zelfdoding, etc.). Gastvoorzitter Ruud Rijkse, adviseur van de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS), licht toe: “Doel is de landelijke standaarden in het geïntegreerd meldkamersysteem te laten aansluiten op de praktijk, wat de kwaliteit en draagvlak ten goede komt. Het is immers het gereedschap van centralisten en dat moet dan ook efficiënt en effectief zijn om het incident te classificeren. Bovendien dient het om de juiste informatie aan de eenheden in het veld mee te geven. Standaarden op de meldkamer zijn ook heel belangrijk voor de multidisciplinaire samenwerking, continuiteit en beheer. Daarom steunen we  dit thema vanuit de LMS ook van harte”.

centralistendag

Centralistenoverleg
Het IFV voert het beheer over de multi-standaarden. Het multidisciplinair centralistenoverleg is een onderdeel van de Commissie Standaardisatie GMS. Deze valt onder het CIO Beraad en portefeuillehouder Diemer Kransen. Dit centralistenoverleg komt twee á drie keer per jaar bijeen. Tot groot genoegen van de centralisten: “Eindelijk wordt er naar ons geluisterd!” aldus een van de aanwezigen.

Vervoglstappen
Monodisciplinair vindt de komende maanden voor de eigen kolom verdere afstemming plaats. Op 7 juni is er een volgend multi-centralistenoverleg waar de uitkomsten worden afgestemd voor een gezamenlijk gedragen landelijke standaard. De definitieve vaststelling verloopt via het CIO beraad en de monodisciplinaire kolommen. Op 1september zal de nieuwe versie van de LMC beschikbaar zijn voor de meldkamers in GMS 4.16. 

Meer informatie over het programma, waaronder de tot nu toe ontwikkelde standaarden, is te vinden op https://www.ifv.nl/kennisplein/meldkamer.

 

]]>
Medewerkers Meldkamer Noord-Holland nemen kijkje op nieuwe werkplek https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/april/medewerkers-meldkamer-noord-holland-nemen-kijkje-op-nieuwe-werkplek.html De samenvoeging van de meldkamers Zaanstreek-Waterland (politie en brandweer) en de tijdelijke meldkamer Kennemerland komt met rassen schreden dichterbij. De verhuisdatum is 5 juni 2018. Dit is de datum dat Zaanse centralisten hun eerste dienst draaien in Haarlem en hun laatste dienst in Zaandam. nieuwsdocument Tue, 24 Apr 2018 11:57:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/april/medewerkers-meldkamer-noord-holland-nemen-kijkje-op-nieuwe-werkplek.html 2018-04-24T11:57:00Z mk nh
 
Inmiddels de eerste en tweede etage van de nieuwe meldkamer bouwkundig en technisch opgeleverd. De toekomstige gebruikers hebben op 10 en 11 april jl. de gelegenheid gehad een kijkje te nemen op de nieuwe werkvloer. Ruim zeventig collega’s maakten van deze mogelijkheid gebruik. Regionaal kwartiermaker Frank van Herpen leidde hen rond. De eerste indruk was positief: vooral de ruimte en de hoeveelheid licht was voor velen een aangename verrassing.

mk nh

 

mk nh

]]>
Eerste paal toekomstbestendig nieuw politiebureau en meldkamer geslagen https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/april/eerste-paal-toekomstbestendig-nieuw-politiebureau-en-meldkamer-geslagen.html De politie bouwt een nieuw politiekantoor aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom. Maandag 9 april bereikte de bouw in bijzijn van lid korpsleiding Leonard Kok, burgemeester Petter, burgemeester Niederer en burgemeester Lonink een eerste mijlpaal. nieuwsdocument Mon, 09 Apr 2018 11:05:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/april/eerste-paal-toekomstbestendig-nieuw-politiebureau-en-meldkamer-geslagen.html 2018-04-09T11:05:00Z Onder het motto: "We slaan samen een stevig fundament voor uw zorg en veiligheid in de regio Zeeland-Midden en West-Brabant", hebben zij gezamenlijk symbolisch de eerste paal geslagen. Dit gebeurde onder toeziend oog van gastheer en plaatsvervangend diensthoofd Facility Management Hans Nieuwstraten.

Dit nieuwe politiebureau vervangt het huidige pand aan de Jacob Obrechtlaan. In het pand worden het basisteam Bergen op Zoom, recherche, districtskantoor De Markiezaten en het regionale service centrum gehuisvest. Ook de gemeenschappelijke meldkamer van brandweer, ambulance en politie gaat het pand bewonen.

Samenwerking meldkamer
Meldkamers zijn cruciaal voor inwoners in nood en voor de inzet en coördinatie van de hulpverlening tijdens rampen en calamiteiten. Ambulancezorg, brandweer, politie werken daarin samen. De nieuwe gemeenschappelijke meldkamer wordt ondergebracht in het nieuwe politiepand. De meldkamers zijn nu nog gehuisvest in Middelburg en Tilburg en verhuizen naar verwachting eind eerste kwartaal 2020 naar het pand in Bergen op Zoom. In augustus 2016 ondertekenden de vertegenwoordigers van de betrokken veiligheidsregio’s en de politie bij de gemeente Bergen op Zoom hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Deze beweging is onderdeel van de samenvoeging van de 22 huidige regionale meldkamers tot één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met tien meldkamerlocaties. Eén van deze tien locaties is Bergen op Zoom. De meldkamers van Zeeland en Midden- en West-Brabant worden samengevoegd.

eerste paal BoZ

Huisvesting
Met de komst van de nationale politie en de inrichting van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant is gekozen om een aantal regionale politieonderdelen waaronder het Regionaal Service Centrum te huisvesten in Bergen op Zoom. Het huidige (districts)bureau aan de Jacob Obrechtlaan voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook gebrek aan ruimte speelt hierbij een rol. Leonard Kok: “Ik ben verheugd dat we vandaag deze mijlpaal in dit nieuwbouwproject hebben bereikt. Ons beleid op huisvesting sluit aan bij de manier waarop de politie werkt. Zo verschuift de werkplek steeds meer naar de straat. Het kantoor krijgt hiermee een andere functie. Een functie die het dagelijkse werk zo goed mogelijk faciliteert en een basis biedt voor een optimale werkomgeving. Dit pand is ontworpen voor de toekomst en biedt een basis voor politie-, brandweer en ambulancemensen en voor bewoners van Bergen op Zoom en omgeving.”  

Recycling van politie-uniformen
Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de bouw van het nieuwe bureau in Bergen op Zoom. Het gebouw is bijna energieneutraal ontworpen. Het krijgt een ‘groen’ dak met zonnepanelen, LED verlichting, een Warmte Koude Opslag installatie en een systeem om hemelwater vertraagd af te voeren op het eigen terrein. Een ander initiatief is om isolatieplaten te laten vervaardigen van textielvezels. Om hier een bijdrage aan te leveren, worden politie-uniformen gerecycled. Dit biedt kansen voor de politie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en geen kleding meer af te voeren maar juist grondstoffen te creëren. “Duurzaamheid is niet de core business van de politie, dat is veiligheid. Maar het zou mooi zijn als we zonder meerkosten oude kleding duurzaam en veilig kunnen recyclen”, aldus Leonard Kok.

Functionele inrichting
Aannemer BAM Bouw en Techniek levert het pand in juli 2019 op en de politie neemt naar verwachting in oktober 2019 het nieuwe politiebureau in gebruik. Het huidige pand aan de Jacob Obrechtlaan wordt dan overgedragen aan de gemeente Bergen op Zoom. Tot het nieuwe pand in gebruik is kunnen inwoners met hun politiezaken gewoon terecht bij ons bureau aan de Jacob Obrechtlaan.

Het gebouw – ontworpen door Van Pelt architecten – krijgt vier bouwlagen met een totale oppervlakte van 8.400 m2 met 350 werkplekken. Politiemensen en medewerkers van de meldkamer hebben meegedacht over de inrichting en functionaliteiten van hun nieuwe werkomgeving. Architect Eric van Pelt: “Voor het ontwerp heb ik mij laten inspireren door het Hollandse landschap. De kleuren van de gevel van betontextiel verwijzen naar het landschap van de Brabantse Wal.”

 

 

]]>